Obchodné podmienky

 • Všeobecné ustanovenia :

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ELISS FASHION s. r. o. sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami. Pričom sú tieto obchodné podmienky pre obe strany záväzné. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje obchodné podmienky.

 

Objednanie tovaru :

Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.  Objednávka musí obsahovať zakladné údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, presnú, úplnú adresu a telefonický kontakt) , číslo a názov tovaru, prevedenie (farba a veľkosť ) a počet kusov.

Po prijatí objednávky , ju predávajúci telefonicky, alebo emailom potvrdí.. V prípade, že sa požadovaný tovar nachádza na sklade , bude zaslaný kupujúcemu do 24 h.( cez pracovné dni).Ak si kupujúci objednáva tovar na objednávku, dodanie je spravidla 5 až 10 pracovných dní.

Spôsob doručenia a cena :

V rámci Košíc je po dohode s predajcom možný osobný odber.Pri osobnom odbere sa poštovné a balné neúčtuje.

Tovar sa zasiela - 

-Slovenskou poštou : doporučene -po prevode peňazí na účet - (pri objednávke do sumy 100 €) -  poštovné a balné 2,00 €  , doporučene - (pri objednávke od 100 €  )poštovné a balné ZADARMO

- Slovenskou poštou : doporučene- na dobierku- (pri objednávke do sumy 100 € ) - poštovné a balné 3,00 €,, doporučene- (pri objednávke od 100 € )poštovné a balné ZADARMO

-Kuriérom DPD - po prevode peňazí na účet - (pri objednávku do sumy 100 €) - poštovné a balné 4,50 €, ( pri objednávke od 100 € ) poštovné a balné ZADARMO

-Kuriérom DPD- dobierkou- ( pri objednávke do sumy 100 €)- poštovné a balné 5,50 €, ( pri objednávke od 100 € )poštovné a balné ZADARMO

Vrátenie tovaru a reklamácia :

Odstúpenie od zmluvy :

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takomto prípade je kupujúci povinný oznámiť predajcovi vrátenie zásielky telefonicky na ćísle 0948 138 318, alebo mailom na info@elissfashion.sk, alebo eliska.andrejcikova@gmail.com,  následne vyplniť formulár na vrátenie tovaru, ktorý nájdete nižšie ,.

Tento formulár kupujúci následne zašle na náš email  info@elissfashion.com, alebo eliska.andrejcikova@gmail.com, alebo ho zašle v zásielke spolu s vracajúcim sa tovarom.

Následne potom je kupujúci povinny zaslať zásielku  na kontaktnú adresu predávajúceho  na vlastné náklady kupujucého. Tovar musí byť nenosený, nepoškodený v pôvodnom obale a s vísačkami. Kupujúci je povinný zaslať takisto obdržanú faktúru. Pri obdržaní darćeka je kupujúci povinný zaslať aj obdržaný darček, a to v takom stave ako zásielku obdržal. Po obdržaní zásielky je predávajucí povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky ,alebo mailom a dohodnúť sa na ďalšom postupe výmeny tovaru, alebo vrátenia peňazí. Kupujúcemu sa vracia plna suma za tovar + najnižšia suma dopravy ,akú náš e shop ponúka. POZOR ! Nikdy nezasielajte vracajúci sa tovar  dobierkou. takýto tovar nebude prevzatý , následne Vám bude zásielka vrátená a tým Vám vzniknú zbytočné náklady.

Formulár na vrátenie tovaru nájdete tu.

 

Reklamácia :

Záručná doba tovaru vyplývajúca zo zákona je 24 mesiacov. Začína plynuť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka zaniká pri mechanickom poškodení tovaru, pri bežnom opotrebúvaní tovaru, pri nesprávnej manipulácii s tovarom  a pri nesprávnom ošetrovaní tovaru.

Ak kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, uplatní reklamáciu následovne:

-čo najskôr upovedomí predávajúceho o poškodení tovaru ( telefonicky, alebo elektronickou pośtou )

-kupujúcemu bude zaslaný( elektronickou poštou ) reklamačný formulár, ktorý kupujúci vyplní a zašle ho na kontaktnú adresu predávajúceho, spolu s poškodeným tovarom.K zásielke kupujúci priloží aj kópiu obdržanej faktúry. Na túto kontaktnú adresu je možné zasielať prípadne sťažnosti, či podnety.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov:
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje
doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe
vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných
technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu
k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie,
fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako
aj účtovania v účtovníctve.
6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené
zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby
v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie
o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový email
kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.
7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie
o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na
meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší
obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube,
Google a podobne.
8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača.
Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním emailových
správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
10. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu
piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
11. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite
mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v reklamnom maily, toto políčko sa nachádza na spodnej strane každého marketingového mailu.  Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového
marketingu.

  Záverečné ustanovenia:

  Prípadné spory medzi ELISSFASHION  a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK..
  Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať ELISSFASHION na vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto  obchodných podmienok.

   

   

  Dnes je 25.február 2024, meniny má Frederik(a), zajtra Viktor
  0948 138 318